Download hier de ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor opdrachtgevers van TopResults, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 

2Grondslag offertes
Offertes van TopResults zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt. TopResults zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet altijd kan worden gegarandeerd. Voor coaching volgt TopResults aanvullend de ethische gedragscode van de NOBCO. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3. Terbeschikkingstelling van informatien medewerkers door dopdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die TopResults nodig heeft.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van TopResults betrokken (zullen) zijn. 

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door TopResults gebeurt uitsluitend in onderling overleg. 

5Tarieven en kosten van dopdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn inbegrepen reis- en verblijfkosten en andere opdracht-gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen kunnen deze afzonderlijk worden berekend.
Een tussentijdse verandering van het niveau van kosten die TopResults noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.
TopResults moet over al haar tarieven 21% BTW in rekening brengen. 

6. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In overleg met TopResults is betaling in termijnen mogelijk.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). 

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of de opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal TopResults de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien deze aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. 

8. Duur en afsluiting van de opdracht 

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van TopResults worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die TopResults verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. TopResults kan dan ook niet altijd van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd van de opdracht zal zijn.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is betaald.
Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van TopResults dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor de opdrachtgever. 

9aTussentijdse beëindiging van de opdracht (teamontwikkeling en coaching)
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft TopResults vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. 

9b. Annulering en tussentijdse beëindiging van de opdracht (masterclasses/opleidingen)

Bij annulering van de masterclass/opleiding door de opdrachtgever:

  • Is de opdrachtgever geen cursusgeld verschuldigd, indien de masterclass/opleiding tot 4 weken voor de aanvang wordt geannuleerd. 
  • Is de opdrachtgever 50% van het cursusgeld verschuldigd, indien de masterclass/opleiding tot 2 weken voor de aanvang wordt geannuleerd. 
  • Is de opdrachtgever 100% van het cursusgeld verschuldigd, indien de masterclass/opleiding tot 1 week voor de aanvang wordt geannuleerd. 

Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd, maar geldt dat tot het moment dat de offertetijd is verstreken ontbinding van de overeenkomst mogelijk is zonder extra kosten.

Indien opdrachtgever een meerdaagse masterclass/opleiding tussentijds beëindigt, vindt geen restitutie plaats. Indien de opdrachtgever door overmacht niet in staat is een meerdaagse masterclass/opleiding geheel aanwezig te zijn, kan deelnemer een gemiste dag in overleg met TopResults op een ander moment inhalen.

10a. Overmacht (teamontwikkeling en coaching)

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van TopResults opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door TopResults niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien TopResults bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kon voldoen is hij/zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10a. Overmacht (masterclass/opleiding)

Indien bij aanvang van de masterclass/opleiding minder dan 3 deelnemers hebben ingeschreven, vindt de masterclass/opleiding geen doorgang en kunnen de inschrijvers deelnemen aan de masterclass/opleiding op een nieuwe datum. Indien de masterclass/opleiding in geval van overmacht aan de kant van TopResults niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. TopResults kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

11Intellectueeeigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van TopResults. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van TopResults. 

12Vertrouwelijkheid
TopResults is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. TopResults zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. 

13. Aansprakelijkheid
TopResults is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door TopResults van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat TopResults voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend. 

14. Klachtenregeling
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig de klachtenregeling zoals gepubliceerd op de website van TopResults. Geschillen met betrekking tot coaching zijn onderhevig aan de klachtenregeling van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).

15Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Nijmegen/Oktober 2019